Advocatuur

De advocatuurlijke tak van Van Rappard / Van Rooij richt zich op het ondernemingsrecht in brede zin.

Hieronder wordt – niet uitputtend – verstaan:

– Ondernemingsrechtelijke advisering: bijvoorbeeld advisering omtrent de vraag hoe samenwerkingsverbanden worden vormgegeven, de positie van de statutair bestuurder, positie van de Raad van Toezicht dan wel Raad van Commissarissen, positie van de algemene vergadering van aandeelhouders, geschillen tussen verschillende stakeholders binnen een onderneming, opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, directiereglementen, geheimhoudingsovereenkomsten, advies omtrent verkrijging / uitgifte van aandelen, geschillen en adviseringen in Stichtingen en verenigingen etc.;

– Fusies en overnames: advisering omtrent de vraag of het mogelijk is tot (ver)koop over te gaan en zo ja in welke vorm (activa/passiva transactie dan wel aandelenoverdracht) beoordeling van change of control clausules en concurrentiebedingen, opstellen dan wel beoordelen van intentieverklaringen, opstellen en beoordelen van koopovereenkomsten etc.;

– Intellectuele Eigendomsrecht: advies omtrent het beheer en de exploitatie van Intellectuele Eigendomsrechten, opstellen van licentie- en geheimhoudingsovereenkomsten, voeren van inbreuk- of nietigheidsprocedures al dan niet in kort geding etc.;

– Contractenrecht: Het opstellen, beoordelen en onderhandelen over commerciële contracten, opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden, het voeren van procedures omtrent tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten, geschillen omtrent de uitleg van overeenkomsten (meer-/minderwerkdiscussies performancegeschillen etc.) inning van geldvorderingen al dan niet voorafgegaan door het leggen van conservatoir beslag(en) op vermogensbestandelen, het in gerechtelijke bewaring nemen van roerende zaken bijvoorbeeld voertuigen;

– Arbeidsrecht: opstellen dan wel beoordelen van arbeids- en aanverwante overeenkomsten, onderhandelen over deze overeenkomsten, advies en procedures omtrent de beëindiging van arbeidsovereenkomsten, advies omtrent arbeidsrechtelijke geschillen, aandelen- en bonusgeschillen, opstellen van arbeidsrechtelijke documenten zoals bijvoorbeeld concurrentiebedingen, arbeidsvoorwaardenhandboeken en Social Media codes;

– Vastgoed, aannemerij en energie: Advisering, opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten, koop- / aannemingsovereenkomsten, (onder)aannemingsovereenkomsten, regieovereenkomsten, architectuur en projectontwikkelingsovereenkomsten, WKC – overeenkomsten. Onderhandelen over geschillen op deze gebieden en het voeren van procedures al dan niet in kort geding of arbitrage;

– Aansprakelijkheid: Bestuurdersaansprakelijkheid, concern aansprakelijkheid, aansprakelijkheid van Raad van Toezicht dan wel Raad van Commissarissen aansprakelijkheid van adviseurs, aansprakelijkheid van entiteiten in de bouwsector, aansprakelijkheid van werkgever, (ver)huurder, kwalitatieve aansprakelijkheden;

Van Rappard / Van Rooij procedeert, contracteert en adviseert. Een unieke combinatie binnen de advocatuur.

Mr I. van Rappard – van Rooij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk
  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Economie

Advocatuur kan niet bedreven worden zonder een gedegen economische kennis. Van Rappard / Van Rooij heeft jarenlang multidisciplinair gewerkt en heeft die betreffende kennis dan ook in huis waardoor de juridische aspecten van uw onderneming en uw procedures nog beter gewaarborgd kunnen worden.

Opleidingen

Van Rappard / Van Rooij is betrokken bij de beroepsopleiding advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij heeft 8 jaar als docente burgerlijke procesrecht gewerkt en verzorgt op dit moment,sinds de start van de nieuwe beroepsopleiding in 2013, als Advocaat-Trainer het Vaardighedenprogramma in de beroepsopleiding.

Van Rappard / Van Rooij geeft op verzoek cursussen en lezingen en coacht startende ondernemers. Zij kan een voor uw organisatie toegespitst opleidingsprogramma verzorgen over onderwerpen op juridisch gebied waar u tegen aan loopt dan wel kan in samenspraak met uw organisatie een interactieve training voor uw medewerkers geven.

Van Rappard / Van Rooij geeft veel presentaties aan Nederlanders die zich willen vestigen in Zweden alsmede Zweedse bedrijven die zaken willen doen met Nederland.

Van Rappard / Van Rooij publiceert regelmatig.